Bảng công thức để ReLife nhân vật:
Click image for larger version. 

Name:	2015-07-18_101123.jpg 
Views:	291 
Size:	74.8 KB 
ID:	1068